Hakuehdotuksia

REACH-asetus (EY) nro. 1907/2006

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista

REACH-asetus EY 1907/2006 astui voimaan 01.06.2007. Tämä asetus ei aseta velvollisuuksia ainoastaan aineiden valmistajille ja maahantuojille, vaan myös niiden ”jatkokäyttäjille toimitusketjussa”.

Jatkokäyttäjät on velvoitettu huolehtimaan siitä, että tiedot välitetään toimittajille ja asiakkaille ja laaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, jos se vaaditaan.

Aineita, joita ei ole esirekisteröity, ei ole 01.12.2008 lähtien saanut enää tuoda maahan, valmistaa, jalostaa tai myydä. Tämä koskee myös tuotteita tai valmisteita, jotka sisältävät näitä aineita.

Toisin sanoen, REACH-asetuksen määräykset koskevat myös kaikentyyppisiä tuotteen käyttösovelluksia eivätkä siis rajoitu pelkästään kemikaaleihin.

Oletteko ProMinent GmbH:n tavarantoimittaja?

REACH-toimittajatiedot

Roolissamme ”jatkokäyttäjänä” kehotamme toimittajiamme:

  • Varmistamaan, että kaikki toimittamiemme tuotteiden sisältämät rekisteröintiä edellyttävät aineet on esirekisteröity/rekisteröity. Teidän itse, oman tavarantoimittajanne, valmistajan tai maahantuojan on varmistettava tämän toteutuminen.
  • Varmista toimituskelpoisuus noudattaen REACH-asetuksen vaatimuksia. Muistutamme tähän liittyen uudelleen rekisteröintiä koskevien määräaikojen noudattamisesta (artikla 5: no data, no market).
  • Yrityksessänne on ryhdyttävä kaikkiin organisatorisiin toimenpiteisiin, jotka vaaditaan REACH-asetuksen vaatimusten toteutumiseksi. Näihin kuuluvat myös nimeäminen yksinoikeusjakelijaksi EU:ssa, jos ette valmistajana toimi EU:n alueella.
  • Ilmoittakaa meille heti, jos ette voi rekisteröidä meille toimittamianne tuotteita, jotka sisältävät artiklan 57/59 mukaisia aineita.
  • Lähettäkää käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen vaatimine lisätietoineen kaikista meille toimittamistanne kemikaaleista/valmisteista digitaalisessa muodossa (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com) heti, kun nämä tiedot ovat käytettävissä (altistumisskenaariot!) ja määrittäkää käyttötarkoitus tarvittaessa meidän kanssamme.
  • Toimittakaa meille kandidaattiaineiden luettelo (artikla 59) ja tiedot toimitusketjun aiemmista toimijoista, jotka ovat käsitelleet toimitettuihin tuotteisiin sisältyviä aineita artiklan 57 mukaan. Näin täytätte tietojen antamisvelvollisuutenne (artikla 33).Odotamme tavarantoimittajiemme ilmoittavan REACH-asetuksen määräysten mukaan aineiden nimet, rekisteröintinumerot (ennen kuin ne ovat tiedossa, ilmoitetaan CAS/EY-numerot) ja prosenttiarvoina määritetyt paino-osuudet toimitetussa tuotteessa tai toimitetuissa tuotekomponenteissa.

ProMinent GmbH valmistajan roolissa

Tuotteet, jotka kuuluvat ”käyttökemikaaleihin/kemiallisiin tehoaineisiin”

Kaikista kemiallisista aineista on toimitusketjun sisällä, siis alkaen valmistajasta tai maahantuojasta ja jatkuen jatkojalostajaan ja jälleenmyyjiin ja lopulliseen ostajaan, annettava tietoja, erityisesti kaikki käytettävissä olevat tiedot, joita tarvitaan aineen turvallisen käytön varmistamiseksi. Vaarallisimpien aineiden osalta tietojen välittäminen tapahtuu standardoidussa muodossa niin sanottujen käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät asiakirjojen latausalueelta Kun suodatetaan asiakirjatyypin ”käyttöturvallisuustiedote” mukaan. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana maakohtaisina ja eri kielisinä versioina.

Kaikki muut tuotteet

Valmisteissa olevat aineet: REACH-asetuksen mukaan tuote on esine, jolla on valmistuksessa tietty muoto, pinta tai rakenne, joka yleensä kemiallisena koostumuksena määrittää sen toiminnan. Jos tuote sisältää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta niin, että sen pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia, täytyy jokaisen toimittajan välittää tämä tieto toimitusketjussa seuraavana olevalle. Myös käyttäjien on saatava pyynnöstä tieto tällaisen aineen olemassaolosta.

Laitteet, pumput, anturit, armatuurit, säätimet ja muut tuotevalikoimaamme kuuluvat tuotteet kuuluvat myös REACH-asetuksen piiriin samoin kuin kemialliset tuotteet. ProMinent GmbH tiedottaa parhaan kykynsä mukaan tuotteisiinsa sisältyvistä kandidaattiaineiden luettelossa olevista aineista. ProMinent GmbH pääsääntöisesti välittää eteenpäin ne tiedot, jotka se on saanut toimitusketjussa edellään olevilta toimittajilta.

Käytännössä ProMinent tiedottaa B2B - asiakkaille (downstream user) direktiivin edellyttämällä tavalla, proaktiivisesti, jos tuotteessa on kandidaattiaineiden luettelossa olevia aineita sellaisina pitoisuuksina, jotka ylittävät sallitut raja-arvot.

Yleiskatsaus kandidaattiaineiden luettelosta on täällä: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Tämä luettelo on dynaaminen. Jokaisessa EU-maassa voidaan hakemuksesta ilmoittaa ECHA:lle lisää aineita tarkastettavaksi tähän luetteloon lisäämistä varten.

Tiedot tuotteidemme sisältämistä kandidaattiaineiden luettelossa olevista aineista

REACH-asetusta koskevat tiedot - Ajankohtaista (lokakuu 2019):

Nykyinen kandidaattiaineiden luettelo, eli luettelo lupamenettelyä varten kyseeseen tulevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH) artiklan 59 (1, 10) mukaisesti), löytyy täältä: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Lyijy (Pb) (CAS 7439-92-1, EY 231-100-4)

Useat toimittamamme vakiotuotteet sisältävät teräs-alumiini- tai kupariyhdisteistä valmistettuja komponentteja, joissa on lyijyä, joka on kandidaattiaineiden luetteloon kuuluva aine yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina. Poikkeukset RoHS-direktiivin mukaan määritetään seuraavasti:

  • Lyijy seosaineena teräksessä (nykyinen poikkeus 6a RoHS-direktiivin liitteessä III) muokkaustarkoituksia varten ja sinkityssä teräksessä massaosuuden ollessa enintään 0,35 prosenttia lyijyä, luokissa 1 - 7 ja 10.
  • Lyijy seosaineena alumiinissa (nykyinen poikkeus 6b RoHS-direktiivin liitteessä III) käytettäväksi massaosuudella, joka on enintään 0,4 prosenttia lyijyä, luokissa 1 - 7 ja 10 (poikkeuksen voimassaoloaika vaihtelee alumiiniseoksen muodon mukaan).
  • Lyijy seosaineena kuparissa (nykyinen poikkeus 6c RoHS-direktiivin liitteessä III) käytettäväksi massaosuudella, joka on enintään 4 prosenttia lyijyä, luokissa 1 - 7 ja 10.

Bisfenoli A (BPA) (CAS 80-05-7, EY 201-245-8)

Bisfenoli A:n pitoisuus Sigma-pumppujemme sähköosassa on toistaiseksi yli 0,1% (w/w). Tämä koskee vain mallisarjaa S1Cb. Työskentelemme uutterasti muuttaaksemme nämä komponentit sellaisiksi, ettei niissä ole haitallisia aineita. Yksityiskohtaiset tiedot tästä ilmoituksesta saa täältä: baumann.sabine@prominent.com

Lisätietoja aiheeseen liittyen

Tietoja REACH-asetuksesta löytyy Internetistä, muun muassa seuraavilta Internet-sivuilta:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Ota meihin yhteyttä

»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«

Vaihde +358 9 4777 890  Lähetä kysely   

ProMinent Newsletter - viimeisimmät uutiset, räätälöity sinulle! Tilaa nyt