Julkiset uima-altaat

Julkiset uima-altaat

Julkiset uima-altaat ovat altaita, joita käyttävät useat ihmisryhmät muualla kuin kotiympäristössä. Alun perin tällaisia uima-altaita perustettiin ihmisten terveyden ylläpitämiskesi. Nykyisin altaat palvelevat lähinnä kuntoilu- ja virkistymiskäytössä. Julkisten uima-altaiden hygieniaa valvovat terveysviranomaiset.

Julkisten uima-altaiden vedenkäsittelyssä päätavoitteena on tarjota käyttäjille hygieenistä uimavettä aina, myös kävijämäärien ollessa korkeimmillaan. Siksi järkevä teknologia ja uima-allasveden käsittelyn suunnittelu on välttämätöntä.

Rakenne ja suunnittelu

Pääasiassa uima-altaan vedenkäsittelyyn kuuluu vesikierto altaassa, jossa uiminen tapahtuu, suodatin, joka pysäyttää kiintoaineet sekä desinfiointivaihe, jossa pieneliöt, virukset ja muut ei-toivotut hiukkaset tuhotaan. Tekniikkaan kuuluu lämmitysjärjestelmä, joka säätelee veden lämpötilaa ja roiskesäiliö, jonka avulla hallitaan veden poistumista ja vesimäärän tasapainoa. Lisäksi altaisiin asennetut hierovat suuttimet tai vesiliukumäet sekä erityiset pyörrealtaat asettavat lisää vaatimuksia käytettävälle vedenkäsittelytekniikalle.

Uima-altaiden suunnittelulle ja rakenteelle asetettavia vaatimuksia säätelevät lait ja saksalaiset standardit (DIN-ohjeet). DIN 19643:ssa nostetaan keskeisimmäksi seikaksi pieneliöiden nopea tuhoaminen (esimerkiksi E. coli, Pseudomonas aeruginosa) tuhannesosaan 30 sekunnissa.

Tarkimmin uima-allasveden kulloinenkin laatu saataisiin selvitettyä ottamalla siitä näytteitä laboratoriotutkimuksia ja -analyysia varten. Tällainen näytteenotto on kuitenkin aikaa vievää ja tulokset saataisiin liian myöhään. Tällä välin uima-altaiden käyttäjät voisivat altistua hygienisesti heikkolaatuiselle uimavedelle. Veden laadun jatkuva ja suora online-seuranta voidaan toteuttaa niin kutsuttujen apuparametrien avulla. Nämä parametrit ilmaisevat yleisiä seikkoja, jotka vaikuttavat suoraan uima-allasveden hygieniaan ja laatuun.
Tärkeitä apuparametrejä ovat muun muassa pH- ja redox-arvot, vapaan kloorin määrä sekä sitoutuneen kloorin määrä. Myös uima-allasveden lämpötila on merkittävä tekijä, ja se asettuu useimmiten välille 26 °C (uima-allas) ja 35 °C (terapia-allas).

Saksalainen standardi DIN 19643 tarjoaa lähtökohdat uima-altaan suunnittelulle. Standardissa määritellään kaikki allastyypit ja nykyiset uima-allasveden käsittelymenetelmät. Tätä standardia käytetään vertailukohtana arvioitaessa vedenkäsittelytekniikkaa sen nykytila huomioon ottaen. Standardi asettaa erilaisia vaatimuksia vedenkäsittelylle allastyyppien mukaan. Yksi tärkeistä kriteereistä on kiertonopeus: kiertonopeudella määritetään suodattimen pinta, sillä suodatusmäärän tulisi olla 30 m/h.

Käsittelymenetelmän valinta on tärkeä osa suunniteltaessa virtaustilavuutta. Rakenne määritetään kuormituskertoimen (k) avulla. Tämä k-kerroin on nimelliskuormituksen ja virtaustilavuuden osamäärä. Perinteisillä uima-allasveden käsittelymenetelmillä tämä arvo ei saa ylittää 0,5 m - 3. Käsiteltäessä uima-allasvettä otsonilla tämä arvo voi olla 20 % suurempi eli 0,6 m - 3. Tämä tulee ottaa huomioon tekniikkaa valittaessa. Jos menetelmäksi valitaan otsoni, voidaan käyttää pienempää sekoitinpumppua, suodatinta ja mahdollisesti myös halkaisijaltaan pienempiä putkia. Tämä puolestaan johtaa säästöihin paitsi hankintakustannuksissa, myös alentaa käyttökustannuksia monelta osin. Vähäisempi sekoittamisen tarve alentaa sekoituspumpun sähkönkulutusta, suodattimen pienempi koko vähentää takaisinhuuhteluveden määrää (vedenkulutus ja jälkihuuhtelunveden lämmitykseen tarvittavan energian määrä alenee) ja otsonin lyhyempi takaisinhuuhteluaika alentaa myös kustannuksia.

pH-arvon korjaus ja desinfiointiaineen konsentraation säätely

public swimming poolsUima-allasveden pH-arvo ja desinfiointiainepitoisuus ovat tärkeimmät parametrit muita vedenkäsittelyvaiheita ajatellen.  pH-arvo vaikuttaa paitsi siihen, miltä vesi tuntuu iholla, myös desinfiointiaineen ja flokkulantin tehoon. Lisäksi tasainen pH-arvo suojaa tiloja ja vähentää laitteiston osille aiheutuvaa haittaa.

pH-arvon säätelyjärjestelmän tarkoituksena on pitää pH-arvo välillä 6,8–7,2. Tämä edellyttää jatkuvaa mittausta. ProMinentin mittaus- ja säätölaitteiden sekä yhdessä niiden kanssa käytettävien annostuspumppujen ansiosta pH-arvo pysyy haluttuna jatkuvasti. pH-arvon säätelyjärjestelmään kuuluu pH-anturi, mittauslähetin ja sopiva, kemikaaleja kestävä annostuspumppu. ProMinentilta saat kaikki nämä yhdestä paikasta.

Uima-allasveden desinfiointiin käytetään klooria sisältäviä aineita. Mittaus tapahtuu ProMinentin amperometristen kloorianturien avulla. Nämä anturit mittaavat sekä vapaan että kokonaiskloorin määrää. Näiden arvojen ero kertoo sitoutuneen kloorin määrän. Raja-arvot vastaavat saksalaista DIN 19643 -standardia ollen 0,2 mg/l (ppm). Kloorinmittauksen avulla pitoisuus näkyy suoraan verkossa. Tarkka mittaus auttaa pitämään pitoisuuden mahdollisimman alhaisena, mutta kuitenkin tarpeeksi korkeana riskien eliminoimiseksi.

Kloorinsäätelyjärjestelmä koostuu anturista, mittauslähettimestä ja annostuspumpusta. ProMinentin oma suunnittelu- ja valmistustyö takaavat, että nämä yhdistyvät ohjausjärjestelmään saumattomasti sekä teknisesti mutta myös asiakastuen osalta. Anturin, ohjaimen ja annostuspumpun välille ei synny rajapinta- tai yhteensopimattomuusongelmia.

Vertailumittauksessa käytetään redox-mittausta. Tämä korkeaimpedanssinen signaali tuottaa mV-signaalin. Viimeksi mainittu signaali ilmaisee pelkistysaineiden suhteen hapetusaineisiin. Mitä korkeampi arvo, sitä nopeammin pieneliöt poistuvat uima-allasvedestä. Lopuksi mitataan vielä lämpötila. Tämä tehdään vain ja ainoastaan uimaveden lämpötilan selvittämiseksi, sillä vedenkäsittelyssä välttämätön lämpötilakompensaatio kuuluu kiinteänä osana kloorianturin toimintaan kloorinmittauksessa.

DULCOMARIN II:n myötä ProMinent tarjoaa uuden ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen mittaus- ja säätökonseptin julkisten uima-altaiden sektorille.

Uima-allasveden desinfiointi 

Julkisten uima-altaiden ylläpitäjät käyttävät erilaisia menetelmiä uima-allasveden desinfiointiin. Saksalaisessa DIN 19643 -standardissa luetellaan uima-allasveden desinfioinnissa hyväksyttävät kemikaalit. Nämä ovat:

  • kloorikaasu
  • kalsiumhypokloriitti E DIN EN 900:n mukaisesti joko rakeina tai tabletteina
  • natriumhypokloriitti E DIN EN 901:n mukaisesti valmiina 150 g/l -liuoksena
  • natriumhypokloriittiliuos käyttöpaikalla elektrolyysin avulla valmistettuna

Maailmanlaajuisesti kloorikaasu on käytetyin kemikaali uima-allasveden käsittelyssä. Se on taloudellinen ratkaisu etenkin suuria vesimääriä käsiteltäessä. Viime vuosina se on kuitenkin menettänyt sjuosiotaan Saksassa ja etenkin Sveitsissä aiheuttamiensa mahdollisten riskien vuoksi.

Kalsiumhypokloriittia käytettäessä jauhe tai rakeet lisätään veteen. Useimmissa tapauksissa valmistetaan 1-prosenttinen desinfiointiliuos. Desinfiointiliuos on aavistuksen sameaa kiintoaineen sisältämän liukenemattoman 7% osuuden vuoksi.

Natriumhypokloriittia käytetään usein pienissä uima-altaissa, joissa säiliöiden käsittely ja kemikaalikulut eivät ole keskeisiä valintakriteereitä. Kloorielektrolyysi on mielenkiintoinen vaihtoehto desinfioitaessa uima-allasvettä natriumhypokloriitilla.

Kloorielektrolyysissä lipeää tuotetaan käyttöpaikalla suolaveden, sähkövirran, kloorin ja vedyn avulla. Menetelmä jaetaan soluelektrolyysiin ja kalvoelektrolyysiin. Soluelektrolyysissä reaktioaineet yhdistyvät natriumhypokloriittiliuokseen, jossa on korkea jäännössuolapitoisuus (suola, joka ei siirtynyt reaktiossa). Suolavesialtaissa tästä on hyötyä, mutta tavanomaisissa uima-altaissa tämä on ei-toivottu ominaisuus. Kalvoelektrolyysi toimii erillisten anturikammioiden avulla, jolloin vältetään jäännössuolaliuoksen pääsy uima-allasveteen. Syntyvä kloori voidaan joko syöttää uima-allasveteen hypokloorihapokkeena tai varastoida väliaikaisesti yhdessä syntyneen lipeän kanssa natriumhypokloriittina. Natriumhypokloriittia voidaan annostella annostuspumpuilla erilaisiin kiertojärjestelmiin. Tämä ratkaisu sopii erityisen hyvin uimahalleihin, joissa on useampia altaita. Halutut annostusmäärät eli 2g/m3 sisäaltaissa ja 10 g/l ulkoilma-altaissa varmistetaan käyttämällä annostuspumppuja.

Desinfiointia tai hapetusta UV-säteilyllä ja otsonilla voidaan käyttää uima-allasveden desinfioinnissa perinteisten kloopublic swimming poolsriin pohjautuvien menetelmien lisänä. UV- ja otsonilaitteistoilla monimutkaisia olosuhdevaatimuksia voidaan säädellä tai natriumhypokloriitin käyttöä uima-allasveden desinfioinnissa voidaan vähentää mahdollisimman pieneksi. Käyttämällä näitä kemikaaleja lisänä vedenkäsittelyssä, voidaan reaktion sivutuotteiden määrää minimoida. Epämiellyttävät hajut ja trihalometaanien muodostuminen estetään, mikä lisää uimisen miellyttävyyttä.
Älä tyydy yksinkertaiseen vedenkäsittelytekniikkaan, joka aiheuttaa kalliiden jälkiasennusten tarpeen vuosien kuluttua.

Flokkulaatio

Uima-allasveden käsittelyssä tehokkaana tukena on flokkulanttien annostus. Flokkulantteja tarvitaan tekemään suodattamattomissa olevista hiukkasista suodatettavia. Potentiaaleilla ei pystytä pelkästään varastoimaan suodatettavia hiukkasia, vaan myös luomaan makroflokkeja. Nämä voivat vetää puoleensa ei-toivottuja hiukkasia vesikierrossa. Flokkulanttien annostusasemat voidaan ottaa pois päältä yöksi veden arvojen ollessa ihanteelliset, jolloin säästetään kemikaaleja.

Vuosikymmenien ajan ProMinent on ollut yksi johtavia toimijoita uima-allasveden käsittelyn alalla, ja tarjoamme kokonaisratkaisuja. Olkoon kyse sitten flokkulaatiosta, suodatuksesta, pH-arvon korjauksesta tai uima-allasveden desinfioinnista, ProMinentin laitteistot ovat yhteensopivia ja yksittäin toisiinsa yhdistettävissä. Hyödy näistä ominaisuuksista!

Print this page